Contact- 9766000214. jcei.jaihind@gmail.com
Jaihind Comprehensive Educational Institute's
JAIHIND COLLEGE OF ENGINEERING
AN ISO 14001:2004 EMS AND ISO 9001:2015 QMS CERTIFIED INSTITUTE
Approved by AICTE, Recognised by DTE (EN 6609) and Affiliated to Savitribai Phule Pune University (CEGP015730)

Documents Required


प्रथम वर्ष पदवी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
 1. सध्याचा शाळा /महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला
 2. १० वी चे मुळ गुणपत्रक
 3. १२ वी (सायन्स ) चे मुळ गुणपत्रक (पात्रता : PM with Biology /Chemisty/ Biotechnology/Technical Vocational Subject –Open category 50% & Reserved Category 45%, CBSC बोर्डासाठी Migration Certificate अनिवार्य )
 4. भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र (Nationality Certificate) /जन्मदखला
 5. अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
 6. जात प्रमाणपत्र (Cast Certificate)-खुला प्रवर्ग सोडून
 7. नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र (Open, SC, ST प्रवर्ग सोडून )- ३१/०३ /२०१७ पर्यंत वैधता असणारे
 8. जात वैधता प्रमाणपत्र - खुल्या प्रवर्ग सोडून (Cast Validity Certificate)
 9. JEE-2017 चे प्रमाणित गुणपत्रक
 10. उत्पन्नाचा दाखला (आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ चा तहसिलदरांचा रु. २.५ लाखाच्या आतील दाखला आवश्यक*)
 11. शैक्षणिक खंड (गॅप ) असल्यास रु. १०० च्या स्टम्पपेपरवर प्रति
 12. रेशन कार्ड ची साक्षांकीत प्रत (ईबीसी सवलतीकरीता अनिवार्य ) व आधार कार्डची साक्षांकीत प्रत
 13. राष्ट्रीयीकृत बॅकेचे पास बुकची साक्षांकीत प्रत(शिष्यवृत्ति व ईबीसी सवलतीकरीता अनिवार्य )
 14. ३ कलर फोटो
 15. पालक व विद्यार्थी यांचे Anti Ragging बाबतचे प्रति पत्र अनिवार्य

प्रवेश निच्चित करण्यापूर्वी वरील सर्व कागदपत्रांच्या दोन किंवा अधिक झेरॉक्स स्वत: जवळ ठेवणे।

Documents required for Direct Second Year Degree Engineering:

 1. Proforma I
 2. SSC Mark Sheet
 3. HSC Mark sheet (If appeared)
 4. Mark sheets of Diploma final year (all attempts taken for final year)
 5. Indian Nationality Certificate / Attested photo copies of passport / Birth Certificate
 6. Domical Certificate
 7. Leaving Certificate of Diploma Institute
 8. Caste Certificate – For all Reserved category students
 9. Caste Validity Certificate / Proforma H - For all Reserved category students
 10. Non Creamy layer Certificate For NT, VJNT, SBC, & OBC category students valid up to 31/03/2017
ईबीसी सवलतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
 1. उत्पन्नाचा दाखला (आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ चा तहसिलदरांचा रु. २.५ लाखाच्या आतील दाखला आवश्यक*)
 2. सध्याच्या शाळा / महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला साक्षांकितप्रत
 3. १०वी व १२वीचे गुणपत्रिकांच्या साक्षांकित प्रती
 4. नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र (Nationality Certificate) साक्षांकित प्रत
 5. अधिवासप्रमाणपत्र (Domacile Certificate) साक्षांकितप्रत
 6. CAP व्दारा प्रवेश झाल्याचे प्रवेश पत्र साक्षांकित प्रत
 7. शैक्षणिकखंड (गॅप )असल्यास रु. १००च्या स्टॅम्पपेपरवर प्रति ज्ञापत्र साक्षांकित प्रत
 8. रेशन कार्डची साक्षांकितप्रत (ईबीसीसवलतीकरताअनिवार्य) साक्षांकितप्रत
 9. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या पासबुकची साक्षांकितप्रत
 10. मागील वर्षी ईबीसी सवलत मिळत असल्यास किंवा नसल्यास त्याबाबतचे संस्था प्रमुखांचे पत्र
 11. शैक्षणिक शुल्क भरल्याची पावती ,साक्षांकितप्रत
भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
 1. उत्पन्नाचा दाखला (आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७)
 2. सध्याचा शाळा /महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला साक्षांकित प्रत
 3. १० वी चे गुणपत्रक साक्षांकित प्रत
 4. १२ वी चे गुणपत्रक साक्षांकित प्रत
 5. CAP व्दारा प्रवेश झाल्याचे प्रवेशपत्र साक्षांकित प्रत
 6. शैक्षणिक खंड (गॅप ) असल्यास रु. १०० च्या स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित प्रत
 7. जात प्रमाणपत्र (Cast Certificate ) साक्षांकित प्रत
 8. नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र (SC ,ST प्रवर्ग सोडून -३१/०३/२०१७ पर्यंत वैध ) साक्षांकित प्रत
 9. जात वैधता प्रमाणपत्र -(Cast Validity Certificate ) साक्षांकित प्रत
 10. राष्ट्रीयीकृत बॅँकेचे पास बुकाची साक्षांकित प्रत
 11. आधार कार्ड ची साक्षांकित प्रत

*अटी व शर्ती लागू


शासकीय अधिसुचना: